Museu Municipal d'Almassora

Vitrina 2
700 - 630 aC

Durant tot el segle VII aC les peces ceràmiques estan fetes a mà, si bé, a mitjan segle, arriben des de la zona sud peninsular (corresponent a l’actual província de Màlaga) les primeres àmfores fenícies, fetes a torn per primera vegada, en les quals arriba vi o saladures. Amb el pas del temps, s’incrementen les noves formes fenícies fetes amb el torn, encara que perduren les ceràmiques fetes a mà. És durant aquests moments quan es constata el ferro (ganivets).


1. Àmfora fenícia

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: T-10.1.1.1 (RAMÓN, 1995, p. 229-230).
Dimensions: H 64 cm; Dmx 36 cm; Db 10 cm; D ansa 2,3 cm; H llavi 1,5 cm; H muscle des del llavi 11 cm.
Núm. d’inventari: 15296
Núm. catàleg 2002: No inclosa.
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Vers la primera meitat del segle VII aC.
Descripció: Àmfora de transport o emmagatzematge modelada a torn amb argila grisenca i de cocció oxidant. El perfil és ovoide, amb el diàmetre màxim en la meitat inferior del cos. El llavi és de projecció vertical i còncau en la cara interna. Disposa de dues anses de secció lleugerament oval, que arranquen per damunt del muscle i s’uneixen al cos en la part superior, i presenten una disposició lleugerament obliqua i alçada respecte a la peça. La base és de perfil ogival. Aquesta àmfora va arribar al Torrelló del Boverot amb l’expansió comercial fenícia per la Mediterrània occidental, des de les àrees de producció, també fenícies, ubicades al sud peninsular.

TORNAR AMUNT2. Vas ovoide

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 17-19 cm; Dmx 17,3 cm; Db 15,4 cm; Dbs 10 cm; Gpd 0,6 cm.
Núm. d’inventari: 15300
Núm. catàleg 2002: 13
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Peça realitzada amb argila roja i desgreixant de quars, que presenta una superfície enfosquida per la cocció reductora. La superfície és rugosa. L’alçària irregular de la peça es produeix per la factura manual. El perfil tendeix a ser ovoide, amb el llavi engrossit en la cara exterior i una base plana amb taló indicat.

TORNAR AMUNT3. Vas troncocònic

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 17,8 cm; Dmx 17,5 cm; Db 17,5 cm; Dbs 10,3 cm; Gpd 0,7 cm.
Núm. d’inventari: 14494
Núm. catàleg 2002: 15
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Utensili modelat a mà amb argila de color marró i desgreixant de calcites i quars que presenta una cocció reductora. Té el perfil troncocònic amb el llavi pla i la base plana amb taló indicat.

TORNAR AMUNT4. Atuell de perfil globular decorat

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 25 cm; Dmx 24 cm; Db 19,2 cm; Dbs 9 cm.
Núm. d’inventari: 15581
Núm. catàleg 2002: 16
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Inicis del segle VII aC
Descripció: Recipient de perfil globular, que presenta un excel·lent modelatge a mà, d’argila roja i cocció en atmosfera reductora que li confereix el color xocolata. De proporcions mitjanes, té el coll curt, lleugerament divergent amb el llavi extern engrossit que, per dintre, ha estat decorat amb sèries de set o vuit incisions. Amb una base anellada, aquesta peça destaca per l’excel·lent decoració incisa i el brunyit superficial. L’esquema decoratiu incís es desenvolupa en cinc bandes que se succeeixen una davall de l’altra. Sota el coll trobem una primera banda de doble línia de cercles concèntrics impresos, emmarcats per dos parells de línies incises; després hi ha una ampla franja amb triangles enfrontats verticalment, en l’interior de la qual distingim unes incisions verticals, que creen una successió de rombes en reserva. Tot seguit, trobem un parell de línies incises que separen una altra decoració que consisteix en una successió d’uns simples quadrats i d’uns altres que tenen en l’interior un triangle que apunta cap avall amb unes línies obliqües incises en l’interior. Després hi ha una altra banda que segueix el mateix esquema decoratiu que la segona, a una mida, però, més reduïda i que se separa de la següent per dos parells de línies incises, que s’obrin a un nou fris de cercles concèntrics com el que trobem sota el coll. Aquesta decoració, profusa i bigarrada, ens fa pensar que es tracta d’una peça de vaixella molt especial.
Bibliografia: CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1998a)

TORNAR AMUNT5. Molí barquiforme amb moledora rectangular

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: Molí 12x25x33 cm; moledora 3x11,5x13,3 cm.
Núm. d’inventari: 100009
Núm. catàleg 2002: 14
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Aquest molí amb forma barca va estar tallat en gres roig, tant la part fixa o passiva, com l’element actiu o moledora. En les cares de contacte trobem restes de l’abrasió produïda per l’ús continuat en la mòlta del gra, atès que el molí va ser un dels principals mitjans utilitzats per a la transformació d’aliments per al consum.

TORNAR AMUNT6. Enterrament infantil

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: L 45 cm.
Núm. d’inventari: 57816
Núm. catàleg 2002: no inclòs
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Nounat, o fetus a terme, que conserva gran part de l’esquelet, tot i la fragilitat dels ossos. No es va poder concloure quin era el seu sexe després de l’estudi anatòmic. Aparegut, en posició encongida, al subsòl d’un habitatge del segle VII aC que incloïa un magatzem d’àmfores fenícies.

TORNAR AMUNT7. Fragment de fulla de ganivet

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: Lmc 6 cm; A 1 cm; G 0,3 cm.
Núm. d’inventari: 100008
Núm. catàleg 2002: 22
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Fragment de fulla de ganivet de secció triangular; la part més prima correspon al tall. Va estar forjada amb la tècnica del martellejat de la peça de ferro de calent en calent.

TORNAR AMUNT8. Vas troncocònic

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: H 10 cm; Dmx 11,5 cm; Db 11,5 cm; Dbs 6 cm; Gpd 0,7 cm.
Núm. d’inventari: 14492
Núm. catàleg 2002: 20
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Peça de vaixella domèstica realitzada amb argila de color marró i desgreixant fi, cuita en atmosfera reductora. El perfil és troncocònic, la qual cosa li confereix l’aspecte de got, amb la vora oberta i el llavi arrodonit. La base del vas és plana.

TORNAR AMUNT9. Polsera

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: D 5 cm; G 0,2 cm; P 3,2 g.
Núm. d’inventari: 100007
Núm. catàleg 2002: 21
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Aquesta polsera està realitzada en bronze amb la tècnica del fos en motlle. De secció quadrangular, no trobem la part d’unió dels dos extrems; devia ser part de l’aixovar d’un dels individus que van habitar el Torrelló.

TORNAR AMUNT10. Gerra de perfil arrodonit

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: H 61,5 cm; Dmx 47 cm; Db 39,5-42 cm; Dbs 16,5 cm; Gpd 1cm.
Núm. d’inventari: 14496
Núm. catàleg 2002: 25
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Mitjan del segle VII aC
Descripció: Gerra de mida gran, modelada amb argila de color marró, amb abundant desgreixant de calcita i cocció reductora. Aquesta peça mostra un perfil arrodonit amb un coll divergent no diferenciat i llavi bisellat. La base és plana i de taló indicat. La gerra posseeix dues anses de cinta que arranquen sota el llavi i s’uneixen al cos al final del coll. El més singular, però, n’és la decoració que, basada en cordons amb digitacions, exhibeix la superfície de les parets. Un primer cordó digitat es troba en la zona baixa de la divergència del coll; paral•lelament es disposen un altre en el terç superior de la peça i un tercer més proper a la base, entre tots dos corren quatre cordonets verticalment.

TORNAR AMUNT11. Fragment d’una gran gerra

Estat de conservació: Molt bo.
Dimensions: H 9,8 cm; Dmx 10 cm; Db 9,3 cm; Dbs 7,6 cm; Gpd 0,6 cm.
Núm. d’inventari: 15302
Núm. catàleg 2002: 18
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Aquest vas està modelat a mà a partir d’una massa d’argila marró amb desgreixant de calcites. El color fosc és degut a la cocció reductora. Ofereix un perfil de tendència globular amb el llavi arrodonit i la base plana. Aquest xicotet recipient conserva un únic element prènsil, en forma de llengüeta, que arrenca verticalment per sota del mateix llavi.

TORNAR AMUNT12. Vas amb coll destacat

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: H 13,5 cm; Dmx 13 cm; Db 11,4 cm; Dbs 8,2 cm; Gpd 0,6 cm.
Núm. d’inventari: 15301
Núm. catàleg 2002: 19
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Recipient modelat a mà amb argila de color marró i desgreixant visible, amb una cocció reductora; presenta un perfil en forma troncocònica amb el coll recte, molt destacat, que finalitza en el llavi apuntat. La base és plana amb el taló indicat.

TORNAR AMUNT13. Olla fenícia

Estat de conservació: Bo.
Tipologia: Forma C-10 (GONZÁLEZ PRATS, 1986).
Dimensions: H 19,1 cm; Dmx 20 cm; Db 14,5 cm; Dbs 7 cm; Gpd 0,7cm.
Núm. d’inventari: 14490
Núm. catàleg 2002: 23
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segona meitat del segle VII aC
Descripció: Descripció: Olla de perfil globular modelada a torn amb argila rogenca i amb desgreixant de mica i esquist. El color roig ataronjat que presenta és característic d’una perfecta cocció en atmosfera oxidant. El recipient té el llavi engrossit en la cara exterior i reposa en una base plana de taló indicat. Hi destaquen les dues anses d’orelleta amb secció anul•lar, la qual cosa li confereix l’aspecte característic. Allò que interessa, n’és la procedència que podem situar en el sud-est peninsular, cosa que ens indicarà un comerç a llarga distància entre els centres fenicis occidentals del sud peninsular i els nuclis indígenes llevantins.
Bibliografia: CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1998a), p. 242-243; CLAUSELL CANTAVELLA, G. (2001), p. 1772.

TORNAR AMUNT14. Gerra bitroncocònica

Estat de conservació: Restaurada.
Dimensions: H 64,5 cm; Dmx 46 cm; Db 30,9-31,2 cm; Dbs 15,5 cm; Gpd 1 cm.
Núm. d’inventari: 7610
Núm. catàleg 2002: 12
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Gran recipient profund modelat a mà amb argila de color marró i abundant desgreixant de calcita, cuita en una atmosfera reductora. La peça es distingeix pel perfil bitroncocònic amb el coll recte i el llavi pla i rafegut. Aquesta gerra posseeix elements de prensió compostos per quatre anses de cinta amb una canaleta en la part exterior, que arranquen de la part baixa del coll i s’uneixen al cos just per sota d’on acaba el coll. La base és plana i llueix una decoració realitzada amb cordons digitats, sis dels quals es disposen de forma vertical en un espai delimitat per uns altres dos; l’un ubicat en la inflexió del perfil on es troba el diàmetre màxim i l’altre a prop de la base. Aquest gran atuell devia ser usat, molt probablement, per al emmagatzematge domèstic d’algun producte.
Bibliografia: CLAUSELL, G.; FERNÁNDEZ, F.; JORDÁN, M. M.; SANFELIU, T. (1998).

TORNAR AMUNT15. Fragment d’una gran gerra

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: H 23 cm; Dmx 19,2 cm; Db 17,5 cm; Dbs 10 cm; Gpd 0,9 cm.
Núm. d’inventari: 14495
Núm. catàleg 2002: 24
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Recipient realitzat a mà, és per açò que no té una forma simètrica, amb argila marró i desgreixant tosc; va estar cuit en atmosfera reductora de forma que la peça va prendre un color enfosquit. Aquest vas té un perfil cilíndric i sense coll, llavi pla i base plana. Disposa d’un agafador en forma de llengüeta situat verticalment en el terç superior del cos de l’atuell.

TORNAR AMUNT16. Molí barquiforme amb moledora

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: Molí 8x19,5x28 cm; moledora 3,4x5x16 cm.
Núm. d’inventari: 100006
Núm. catàleg 2002: 17
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VII aC
Descripció: Molí barquiforme tallat en pedra de gres roig, compost d’una part fixa o passiva, actualment trencada, on es devia dipositar el gra per a la mòlta, i d’una altra part activa, més menuda i allargassada, o moledora que és més menuda. Presenta en les cares de contacte una abrasió produïda per la talla de les peces i pel fregament de les diferents parts de molí en un moviment de vaivé, a fi d’obtenir farina per a l’elaboració d’aliments panificables.

TORNAR AMUNT