Museu Municipal d'Almassora

Vitrina 1
900 - 700 aC

Els materials arqueològics ens situen en l’habitació d’estructura oval (reconstrucció del primer habitatge) amb murs rectilinis i fronts absidals que s’assenten sobre la roca del terreny. Les restes ceràmiques estan fetes a mà i, segons la seua utilitat, presenten diverses mides: grans o molt grans, per a emmagatzemar; mitjanes i xicotetes, utilitzades en la cuina i en la taula.


1. Biveró

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 9,7cm ; Amx 10,5cm ; Db 8,5cm ; Dbs 5,5cm ; Hc 3cm ; G del bec 1,1cm.
Núm. d’inventari: 30802
Núm. catàleg 2002: 2
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VIII aC
Descripció: Vas menut, modelat a mà amb argila marró, cocció reductora i amb la presència d’un xicotet broc. Aquest recipient és de perfil globular, dotat d’una carena arrodonida i un coll molt destacat. La base és plana. El bec abocador és de secció anul·lar i arranca de la carena de l’atuell. La superfície es va tractar brunyint l’argila. Per la presència del broc i la reduïda grandària, aquesta peça ha estat identificada com un possible biberó.

TORNAR AMUNT2. Bol carenat

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 6 cm; Amx 12,5 cm; Db 12 cm; Hc 3 cm.
Núm. d’inventari: 30801
Núm. catàleg 2002: 1
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VIII aC
Descripció: Bol modelat a mà amb argila marró i cuit en una atmosfera reductora que li proporciona la tonalitat fosca. Ofereix un perfil amb carena pronunciada, vora exvasada i base umbilicada. La superfície es troba brunyida, tractament realitzat mitjançant un allisat o poliment amb un instrument dur abans de la cocció.

TORNAR AMUNT3. Banya de cérvol retocada

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: Lmc 14 cm; Ap 2,9 cm; Am 2,2 cm; Ad 0,6 cm.
Núm. d’inventari: 100002
Núm. catàleg 2002: 4
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VIII aC
Descripció: Fragment de fang barrejat amb elements vegetals. Aquesta peça conserva l’empremta d’un canyís en una de les cares, la qual cosa testifica la funcionalitat com a part d’un element constructiu. Molt probablement es tracta del cobriment de la teulada, ja que sobre l’encavallada de bigues que sustentava el sostre, es disposava un canyís sobre el qual hom devia dipositar una capa de fang que, assecada al sol, donaria la consistència necessària per a la teulada de l’edificació.

TORNAR AMUNT4. Fragment de fang amb empremtes de canya

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: 7x14x17cm
Núm. d’inventari: 100001
Núm. catàleg 2002: 3
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VIII aC
Descripció: Fragment de fang barrejat amb elements vegetals. Aquesta peça conserva l’empremta d’un canyís en una de les cares, la qual cosa testifica la funcionalitat com a part d’un element constructiu. Molt probablement es tracta del cobriment de la teulada, ja que sobre l’encavallada de bigues que sustentava el sostre, es disposava un canyís sobre el qual hom devia dipositar una capa de fang que, assecada al sol, donaria la consistència necessària per a la teulada de l’edificació.

TORNAR AMUNT5. Punxó d'os

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: Lmc 10,3 cm; Ap 1,5 cm; Am 2,2 cm; Ad 0,5 cm.
Núm. d’inventari: 100003
Núm. catàleg 2002: 5
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VIII aC
Descripció: Punxó realitzat sobre os al qual li manca la part distal. Tota la peça ha estat treballada mitjançant un intens polit longitudinal que en arribar a la part distal, retallada i arrodonida, s’ha convertit en polit transversal. L’extrem distal que, segons sembla, devia servir per a perforar, no ha arribat a conservar-se. Aquest element es devia confeccionar a partir de les tècniques de retallat de la peça de l’os triat i devia polir-se amb un element dur que li conferia la forma i dimensió requerida.

TORNAR AMUNT6. Molí barquiforme amb moledora

Estat de conservació: Bo.
Dimensions: Molí 8x20x41 cm.; moledora 7,4x9x3 cm.
Núm. d’inventari: 100004
Núm. catàleg 2002: 6
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VIII aC
Descripció: Aquest conjunt de molí i moledora, amb forma de vaixell, tallat en gres roig, denota l’ús domèstic per a l’elaboració, molt probablement, de farines de cereals d’alimentació. Tant la part fixa o passiva del molí, allargada, com la moledora, o part activa, esfèrica, tenen una de les cares planes, a conseqüència de la mòlta. Així, l’abrasió seria contínua en aquesta operació que es devia desenvolupar amb un moviment de vaivé de la moledora sobre el gra, dipositat sobre la cara plana i fixa del molí. Aquest és el model més abundant de molí en la cultura del bronze final i en el moment del ferro.

TORNAR AMUNT7. Punta de fletxa

Estat de conservació: Restaurada.
Tipologia: Forma de Palmela (SIMÓN GARCÍA, 1998, p. 261-63).
Dimensions: Lmc 7,6 cm; A fulla 1,5 cm; G fulla 0,5 cm; L peduncle 3,2 cm.
Núm. d’inventari: 100005
Núm. catàleg 2002: 7
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VIII aC
Descripció: Punta de fletxa realitzada amb la tècnica del bronze fos i abocat en un motlle. Aquesta punta té la fulla lanceolada i un peduncle allargat que presenta una secció lleugerament ovalada. Destaca el nervi central que es presenta molt marcat, amb una protuberància arrodonida, en tots dos costats de la punta, i situada en la part distal.
Bibliografia: CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1992); SIMÓN GARCÍA, J L. (1998).

TORNAR AMUNT8. Vas polípode campanulat

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 14,5 cm; A 23,5 cm; Db 21,7 cm; Gpd 0,6 cm; Hc 11 cm; H peus 2,2 cm; D peus 2,3 cm.
Núm. d’inventari: 15811
Núm. catàleg 2002: 9
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VIII aC
Descripció: Vas d’argila marró i amb agent desgreixant finíssim, modelat a mà i amb cocció reductora. Es tracta d’un atuell de perfil globular, muscle marcat amb coll recte i llavi engrossit en la cara externa. La base és convexa amb la particularitat dels quatre peus que exerceixen de suport. La peça destaca per la decoració incisa, realitzada en la precocció, i pel brunyit de la superfície. De dalt a baix, es disposa en dues línies paral·leles a la vora que donen pas a una sanefa de triangles en reserva i sense decorar; a l’extrem, deixen unes sèries d’incisions obliqües. Per sota d’aquest esquema trobem dos talls paral·lels més que engloben unes sèries de cinc incisions obliqües que donen pas a xicotets triangles en reserva. Finalment, en el centre del cos del vas, es repeteix la mateixa temàtica de triangles en reserva, sense decorar i completament brunyits, amb els extrems reticulats.
Bibliografia: CLAUSELL, G.; FERNÁNDEZ, F.; JORDÁN, M. M.; SANFELIU, T. (1998).

TORNAR AMUNT9. Vas troncocònic

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 13,9 cm; Db 15 cm; Dbs 8,5-10 cm; Gpd 0,5 cm.
Núm. d’inventari: 16505
Núm. catàleg 2002: 8
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VIII aC
Descripció: Aquest recipient va estar modelat a mà amb argila marró i amb un agent desgreixant calcari; presenta una cocció reductora. El perfil és troncocònic, de vora exvasada amb llavi arrodonit i base plana. Aquesta forma constitueix un perfil intermedi entre les escudelles troncocòniques i els contenidors de coll curt i recte, conforme amb les peces trobades en el jaciment del Alto de la Cruz (Cortes de Navarra).

TORNAR AMUNT10. Tupí, vas de perfil troncocònic

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 13,9 cm; Db 15 cm; Dbs 8,5-10 cm; Gpd 0,5 cm.
Núm. d’inventari: 15812
Núm. catàleg 2002: 91
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Mitjan del segle VIII aC
Descripció: Tupí modelat en argila marró amb desgreixant de calcites i quarsites, cuit en una atmosfera reductora; presenta un perfil troncocònic amb base plana i el llavi bisellat. Allò que més ens interessa de la peça són els elements prènsils que conserva, ja que apareixen tres xicotetes llengüetes que sobreïxen del llavi; també cal destacar un agafador davall d’una d’aquestes llengüetes, amb una secció rectangular.

TORNAR AMUNT11. Fragment d’una gran gerra

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: Lmc 30 cm; Hmc 45 cm; Gpd 1,3 cm.
Núm. d’inventari: 15578
Núm. catàleg 2002: 10
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VIII aC
Descripció: Únic fragment conservat d’una gran gerra modelada a mà amb argila i desgreixant de calcites visible. La cocció, en atmosfera reductora, li confereix un to enfosquit amb la superfície tractada. És una gran forma troncocònica en la que es poden observar dos estils decoratius; el primer se situa en la part superior i és compost per quatre canaletes; el segon es tracta d’una decoració aplicada, en la part arrodonida de la carena, mitjançant cordons d’argila aplicats prèviament en la precocció, que creen l’esquema decoratiu de tres fins cordons horitzontals que continuen amb una successió de grups de tires contigües, uns verticals i uns altres horitzontals. A continuació s’han aplicat més cordons que produeixen uns triangles que formen una ampla sanefa. Com a element peculiar d’aquest programa decoratiu cal assenyalar que apareixen digitacions i cordats.

TORNAR AMUNT12. Vas ovoide

Estat de conservació: Restaurat.
Dimensions: H 24 cm; Amx 24 cm; Db 18,8 cm; Dbs 9,8 cm; Gpd 0,9 cm.
Núm. d’inventari: 15812
Núm. catàleg 2002: 11
Procedència: Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló)
Cronologia: Segle VIII aC
Descripció: Aquest recipient d’ús domèstic va ser modelat a mà amb una argila rogenca i desgreixant de calcita. La superfície és d’un color ennegrit que ha estat produït per la cocció reductora i, possiblement, pel contacte amb el foc. El perfil és ovoide amb un llavi pla i base plana de taló indicat.

TORNAR AMUNT